1.คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

บริษัท ทันด์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ให้กับ ลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไป นิติบุคคลและผู้ประกอบการเท่านั้น (โรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม และร้านขายยา)

ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนหลังการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว โดยบริษัทจะเสนอราคาที่แน่นอนในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์
การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้ โดยการสั่งซื้อของท่านผ่านทางเว็บไซด์ www.tandthailand.com  จะเป็นการสั่งสินค้าที่ยังไม่มีการชำระเงินใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันการสั่งสินค้าและยอดที่ต้องชำระ
ในกรณีที่ท่านยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 2-3 วันทำการส่งสินค้ากับทางบริษัท หากท่านแจ้งยกเลิกขณะที่สินค้าได้ทำการส่งแล้ว  ท่านจะต้องรับผิดชอบในค่าสินค้า รวมถึงค่าขนส่งสินค้าทั้งหมด

2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์  www.tandthailand.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้าบริษัทอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ

ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.tandthailand.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  02 260 5017-8 เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที
บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หรือ ให้ข้อมูลเท็จกับทางบริษัท  ทั้งนี้การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

หลังจากลงทะเบียนซื้อสินค้า ท่านจะได้รับ รหัสลูกค้า จากทางบริษัท เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ท่านต้องเก็บรหัสลูกค้าดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสลูกค้าของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยทันที หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. รายละเอียดและเงื่อนไขในการบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order By Phone)

5.1 บริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์” คือ บริการที่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.tandthailand.com ได้ทางโทรศัพท์

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ โดยโทรมาที่ 02-260-5017/8 (ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น) บริษัทจะจัดให้มีพนักงานรับสายซึ่งเสมือนเป็นผู้ช่วยของท่านในการซื้อสินค้า เพื่อรับคำสั่งซื้อสินค้า  (Order) ของท่าน โดยยอดสั่งซื้อสินค้าของท่านในแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

5.2  เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะยืนยันคำสั่งซื้อ รวมถึงรอบการจัดส่ง สถานที่จัดส่งสินค้า พร้อมกับแจ้งราคาสินค้าโดยประมาณการให้แก่ท่านทางโทรศัพท์ด้วยการส่ง SMS หรือทาง email ที่ท่านแจ้งไว้ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 17.00 น. ก่อนวันจัดส่งสินค้าให้บริษัททราบทางโทรศัพท์ SMS หรือ  E-mail

5.3 หากในวันจัดส่งสินค้า ไม่มีสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ท่านสั่งซื้อจำหน่าย บริษัทฯ อาจนำเสนอสินค้าทดแทนให้แก่ท่าน หรืออนุญาตให้ท่านยกเลิกสินค้ารายการนั้นๆได้

5.4 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทเป็นเงินสด บัตรเครดิตหรือโอนเงินทางธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี บริษัท ทันด์ จำกัด

สาขาซอย ทองหล่อ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี: 255-1-22907-0

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บริษัท ทันด์ จำกัด

สาขาซอย สุขุมวิท 43 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี: 172-0-93214-2

ทั้งนี้ลูกค้าต้องโอนเงินล่วงหน้า 2-3 วัน ก่อนวันส่งสินค้า พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

  1. SMS เบอร์ 081-160-3939 หรือ 081-890-6098
  2. Line:@tand.tepe
  3. Facebook:www.facebook.com/tandthailand.com
  4. E-mail:info@www.tandthailand.com

6 การบริการค่าจัดส่งสินค้า

บริษัท ทันด์ จำกัด ได้จัดส่งสินค้าผ่านทาง ผู้ส่งจดหมายและทางไปรษณีย์ โดยบริษัท จะทำการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ด้วยการจัดส่งแบบ  EMS เท่านั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า และเป็นการป้องกันการสูญหาย  ในกรณีที่ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าไม่อยู่ในกรณีที่บริษัทสามารถยกเว้นค่าจัดส่งได้ บริษัทจะให้ท่านรับผิดชอบค่าขนส่ง โดยคิดตามระยะทางและน้ำหนักของสินค้า

บริษัทของชี้แจงอัตราค่าขนส่งแบบ  EMS  ดังนี้

ตารางการคำนวนค่าจัดส่งสินค้าแบบ EMS

ลำดับ ตามน้ำหนักสินค้า (กรัม) ค่าจัดส่งสินค้า
1 น้อยกว่า 350 กรัม 65 บาท
2 มากกว่า 351 กรัม ไม่เกิน 1000 กรัม 95 บาท
3 มากกว่า 1001 กรัม ไม่เกิน 2000 กรัม 130 บาท
4 มากกว่า 2001 กรัม ไม่เกิน 3000 กรัม 160 บาท
5 มากกว่า 3001 กรัม ไม่เกิน 4000 กรัม 200 บาท
5 มากกว่า 4001 กรัม ไม่เกิน 5000 กรัม 250 บาท
6 มากกว่า 5000 กรัมขึ้นไป 300 บาท

ในกรณีที่ลูกค้ามียอดสั่งซื้อตามรายการด้านล่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริเวณกรุงเทพฯ         ยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่า จัดส่ง

บริเวณปริมณฑล        ยอดสั่งซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่า จัดส่ง

บริเวณต่างจังหวัด       ยอดสั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่า จัดส่ง

7.ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

บริษัททันด์ จำกัด ขอเรียนให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บริษัทฯเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

8.ข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์/ลูกค้า

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ทันด์ จำกัด เพื่อใช้การซื้อขาย จัดส่ง และชำระเงิน ต้องเป็นข้อมูลจริงและสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลของท่านจะเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯเท่านั้น และบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของท่านสู่บุคคลภายนอก ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯมีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะถูกกำหนดหรือจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

9.ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์/ผู้ใช้บริการไม่ควรใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมายและ และก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการใช้บริการทางเว็บไซด์

10. การใช้บริการ

บริษัทพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ และบริษัทจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์  www.tandthailand.com  ได้ หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ
บริษัทมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์