Paedodontic Care

การส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ วัยเด็ก เป็นขั้นแรกที่จะทำให้สุขภาพช่องปากดีไปตลอดชีวิต ควรใช้แปรงสีฟันเมื่อฟันซี่แรกเริ่มขึ้น

Orthodontic Care

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทำให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ยากขึ้น คราบจุลินทรีย์จะสะสมบริเวณเครื่องมือและลวดจัดฟันอย่างรวดเร็ว …

Implant Care

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องจะทำให้ราก ฟันเทียมประสบผลสำเร็จในระยะยาว คำแนะนำของทันตแพทย์ในการดูแลรากฟันเทียมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อ …

Healthy Gums

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะทำให้เหงือกมีสุขภาพดีและป้องกันโรคปริทันต์ได้การส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม …